Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Opstellen verduurzamingsplannen

Huybregts Relou

Projectomschrijving

Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij aannemer Huybregts Relou uit Son geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van renovatie- en verduurzamingsplannen voor woningen in Zevenbergen en omgeving. Huybregts Relou is één van de 6 aannemers, die via een aanbesteding gecontracteerd is door Woningcorporatie Woonkwartier te Zevenbergen. Zij vond een partner in Treetops, die ook het onderhoud na de uitvoering, voor de komende 25 jaar in beeld kan brengen.

Aanpak

De eisen voor woningverbetering en energetische opwaardering zijn door Woonkwartier opgesteld. Voor het berekenen van de gevraagde scenario’s is gebruik gemaakt van bestaande Meerjaren Onderhoudsplannen. Vervolgens zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De woningen zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest en het effect op de natuur (flora- en faunawet). De energetische opname is uitgewerkt in een advies over ‘energetische varianten’, een combinatie van technische verbeteringen. Iedere variant voldoet aan de minimaal geëiste energie-index en is voorzien van een STEP subsidie. Er zijn ook bezoeken gebracht aan ieder adres, om een goed beeld te krijgen van de woningen en de verwachtingen van de bewoners. Al deze gegevens zijn gecombineerd en uitgewerkt in scenario’s.

Treetops heeft in een vooraf opgesteld rekenmodel de genoemde gegevens verzameld. De ingrepen uit de varianten zijn doorgerekend en er is een scenario-advies gegeven. Met de ervaring in het uitvoeren van NEN-2767 inspecties heeft Treetops met Huybregts Relou een technische QuickScan uitgevoerd. We hebben de bestaande Meerjaren Onderhoudsplannen bijgesteld en advies gegeven over het verschuiven van technisch noodzakelijke vervangingen. Daarnaast is meegedacht over de richting van uitvoering en de daaraan gekoppelde kosten. Dit heeft geleid tot een Scenario 0: een renovatie zonder energetisch opwaardering en 2 tot 3 aanvullende scenario’s met de maatregelen uit de energetische varianten. Vanuit deze scenario’s zijn, in hetzelfde rekenmodel, netto-contante-waard berekeningen gemaakt.

Resultaat

Tot slot is in een afwegingskader een samenvatting gegeven van de scenario’s en een advies welk scenario het beste voldoet aan de gestelde kaders. Hierbij gaat het om kosten, comfort, overlast, toekomstbestendigheid, beleid en onderhoudseffect. De scenario’s die geadviseerd zijn, zijn op dit moment volop in uitvoering.

De kennis en ervaring van beide partijen en de plezierige samenwerking hebben geleid tot een mooi product.

<< projectoverzicht

Contact

Dennis Kneppers

T 0497 55 15 14
E dennis@treetops.nl

‘De kennis en ervaring van beide partijen en de plezierige samenwerking hebben geleid tot een mooi product…’